Windykacja

Masz problem z dochodzeniem roszczeń?

Dłużnik nie chce spłacić zobowiązania?

Kontrahent nie wywiązuje się z zawartej umowy lub nie chce zapłacić Twojej faktury?

Nasza Kancelaria pomoże Ci w windykacji należności wynikających z:

  • zawartych umów, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej,
  • wystawionych faktur,
  • zapłaty odsetek z tytułu opóźnienia bądź zwłoki,
  • kar umownych i odszkodowań, tych ostatnich również związanych ze stosunkiem pracy.

Możemy reprezentować Państwa w postępowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłoszenie wierzytelności, zaskarżenie listy wierzytelności, planu podziału, czy też uczestniczenie w zgromadzeniu wierzycieli. Windykacja zawsze jest przez nas realizowana w sposób indywidualny – adekwatnie do okoliczności danej sprawy, otwartości dłużnika na współpracę i chęci wypracowanie porozumienia.

W procesie windykacji należności proponujemy zarówno pomoc w uzyskaniu zapłaty, uczestnicząc w mediacjach z dłużnikiem, a gdy ta okaże się bezskuteczna, również poprzez dochodzenie ich na drodze postępowania sądowego. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego (prawomocnego orzeczenia opatrzonego klauzulą wykonalności) w braku dobrowolne zapłaty przez dłużnika, dochodzimy wykonania orzeczenia w postępowaniu egzekucyjnym.

Menu
Menu