Ustanowienie służebności przesyłu

Każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, który wie (lub się dowie), że przez jego nieruchomości przebiegają urządzenia, które służą do doprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, takie jak: linie przesyłowe, gazociągi, wodociągi, powinien zadać sobie pytanie: na jakiej podstawie ktoś korzysta z mojej nieruchomości.

Uregulowaniu przedmiotowego stanu służy ustanowienie służebności przesyłu, instytucji wprowadzona do Kodeksu Cywilnego w 2008 r. Jest to prawo, w oparciu o które nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Ustanowioną służebnością przesyłu można obciążać zarówno nieruchomość gruntową, jak i budynkową.

Służebność przesyłu z jednej strony ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy przesyłowemu korzystania ze swoich urządzeń, które przebiegają przez nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń, z drugiej właściciel lub użytkownik wieczysty może liczyć na wynagrodzenie za korzystanie z jego nieruchomości. Ustanowienie służebności przesyłu może dotyczyć nowych inwestycji, jak i urządzeń przesyłowych już posadowionych na nieruchomościach.

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w ustanowieniu służebności przesyłu:

  • w drodze zawarcia umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości/użytkownikiem wieczystym a przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą przy wykorzystaniu urządzeń przesyłowych. W takim przypadku zostaje zawarta umowa w formie aktu notarialnego, która w szczególności określa treść ustanowionej służebności przesyłu oraz określa wynagrodzenie przysługujące właścicielowi obciążonej nieruchomości. Wynagrodzenie zazwyczaj ma charakter jednorazowy. Możliwe jest jednak także ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem płatnym okresowo, np. kwartalnie. Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia powinien zostać sporządzony operat szacunkowy. W celu umownego ustanowienia służebności przesyłu oświadczenie woli w formie aktu składa tylko właściciel nieruchomości, oświadczenie przedsiębiorcy już takiej formy nie wymaga. Kolejnym etapem postępowania jest dokonanie wpisu ustanowionej służebności przesyłu do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, którą prawo to obciąża.
  • w drodze postępowania sądowego w przypadku braku porozumienia między właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym. Jak stanowią przepisy, każdej ze stron przysługuje uprawnienie żądania ustanowienia służebności przesyłu w trybie sądowym. Jeśli więc przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, właściciel nieruchomości posiada uprawnienie do wystąpienia do Sądu z roszczeniem o zapłatę należnego mu wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Dodatkowo właściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości może wystąpić do przedsiębiorcy przesyłowego z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Dotyczy to przypadków, gdy na nieruchomości już istnieją urządzenia, a ich budowa została dokonana bez tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, tj. zgody właściciela oraz bez wynagrodzenia dla niego z tego tytułu.

Menu
Menu